ЛУНА 20 АД изпълнява проект № BG16RFOP002-2.077-0708-C01, наименование: “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, на стойност: 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездната помощ е 100%. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца, от 25.02.2021г. до 25.05.2021г.
Целта на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.