Сигурност и защита на личните данни Поверителност и защита на личните данни
„Луна 20”АД (наричана по-долу "Луна") използва електронни методи за обработване на лични данни с цел осигуряване на точно и бързо предоставяне на своите услуги и оказването на съдействие на своите клиенти. Обработването на Вашите лични данни, предоставени на Луна , се извършва в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни, а защитата и сигурността на личните данни са особено важни в дейността на Луна. Препоръчваме да се запознаете с политиката на Луна за защита на личните данни на клиентите.

Защита на личните данни в Луна
Луна уважава Вашата лична неприкосновеност. Събирането, съхранението, използването и обработката на личните данни се извършва единствено в рамките на необходимото за осъществяване на дейността на Луна при спазване на приложимото национално законодателство.

Вашите данни се обработват единствено с Ваше съгласие с цел осигуряване и разширяване на търговските ни взаимоотношения , а именно да можем да Ви осигурим информация относно нашите продукти и услуги и да Ви дадем възможност да участвате в нашите игри с награди. Ние ще поискаме такова съгласие при регистрация на профил в нашия сайт , както и преди изпращане на всяка отделна резервация , посредством изрично потвърждение, че приемате нашите Общи условия, неразделна част от които е политиката за обработване и предоставяне на лични данни.

Единствените случаи, в които предоставяме лични данни към трети обработващи данните лица, са такива, които са законово определени. Препоръчваме в случай на въпроси или предложения във връзка с нашата политика на защита на личните данни да се свържете с Луна на посочените в сайта координати.

Независимо от горното, имате право и да се свържете писмено с Луна във всеки един момент, удостоверявайки своята самоличност, с цел да получите информация дали Луна съхранява и обработва Ваши лични данни, какви са те, откъде са получени, за какви цели се използват, на кого се предоставят или могат да се предоставят, както и съответно да поискате същите да бъдат коригирани или заличени. Нашата цел е да осигурим максимална степен на сигурност и защитата на личните Ви данни.

Сигурност
Луна прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел да защити личните данни, които сте предоставили, от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и синхронизиране със съвременните технологии.

Използване на Вашите данни
Луна събира и обработва точно определени данни. Тази информация е нужна с цел осигуряване на услугите, отговаряне на Вашите запитвания, подпомагането Ви при технически проблеми или при желание от Ваша страна, за връзка с Вас. За гореизброените дейности от Вас може да се изиска предоставянето на следните данни: име, адрес, дата на раждане електронен пощенски адрес (email адрес), телефонен номер и др.

Вашите данни ще се третират конфиденциално и ще се съхраняват и използват единствено за общите цели, описани по-долу, или за други цели в съответствие с приложимите законови норми: – Обработка на Вашите резервации; – Осъществяване на връзка с Вас във връзка с отговор на Ваши запитвания, подадени чрез електронната ни форма за контакт; – Администриране участието Ви в наши игри с награди; – Предоставяне на информация за услуги на Луна чрез изпращане на търговски съобщения във формата на електронни бюлетини

Кога Луна предоставя Вашите лични данни?
Вашите данни може да бъдат предоставяни само на органите на държавната и общинска администрация , извършващи контрол на дейността , осъществявана от Луна, както и на организации и институции обработващи личните данни, съгласно действащото законодателство. Луна гарантира, че съответната информация ще бъде използвана единствено след получаване на Вашето изрично съгласие по отношение на обработването, извършвано от името на Луна, както и че тази информация ще бъде третирана като конфиденциална. Ние ще поискаме такова съгласие при регистрация на профил в нашия сайт, както и преди изпращане на всяка отделна резервация, посредством изрично потвърждение, че приемате нашите Общи условия.

Информацията, която Луна може да предоставя на изброените по-горе партньори, е: имейл адрес, телефонен номер, адрес, рождена дата и три имена.Предоставянето на тази информация има единствено и само за цел изпълнение на услугите / резервациите/ и плащането по тях и за целите на директния маркетинг от Луна.

Луна може да разкрие и предостави Вашата лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на Луна. Луна може да предостави личните Ви данни на трети лица, доколкото това е позволено от приложимия закон, при положение, че сте дали съгласие за такова предоставяне.

С настоящето Ви информираме, че имате право да възразите срещу и/или да откажете използването на Вашите лични данни по гореописания начин, както и предоставянето им на трети лица. Възражение и/или отказ може да направите с уведомление за Вашето желание в свободен текст на имейла , посочен в сайта. Имате право на достъп по всяко време до вашите лични, данни както и да извършвате промени в тях. Луна гарантира, че предоставената информация ще бъде използвана само и единствено в случай на изразено съгласие от Ваша страна за обработване на посочените данни, извършвано от Луна, както и че въпросната информация ще бъде третирана като конфиденциална.

Интернет, електронни бюлетини, уведомления по електронна поща, запитвания Ако пожелаете, ние ще Ви изпращаме под формата на електронен бюлетин информация относно услугите и кампаниите на Луна или ще насочваме вниманието Ви към специални оферти, които могат да Ви бъдат интересни. Ако вече не проявявате интерес към получаване на подобна информация от нас, можете да се откажете от получаването на електронния бюлетин във всеки един момент.

Как предпазваме Вашите лични данни?
Ако заявите абонамент за електронния ни бюлетин, Вашите лични данни се изпращат към нас. За да ги защитим от неправомерен достъп, ние ги криптираме, използвайки технологията за сигурен пренос на данни SSL (SecureSocketsLayer), която в момента е най- често прилаганият и най-сигурният метод за пренос на данни в Интернет.Въпреки това ние не носим отговорност за вреди, произтичащи от печатни и други технически грешки, загубени или повредени записи на данни при преноса на данните, свързани с мрежови, хардуерни или софтуерни проблеми или вследствие от осъществен неправомерен достъп до нашата база данни въпреки прилаганите мерки за сигурност.

Права и обратна връзка Вашите права
В съответствие с приложимите законови изисквания за защита на личните данни Вие имате право на достъп във връзка с личните Ви данните, които се обработват от нас. При писмено заявление от Ваша страна и в рамките на 14-дневен срок ние ще Ви предоставим информация относно вида и източника на Вашите лични данни, които се обработват, целта на тяхното обработване, както и евентуалните им получатели. В случай, че обработването на Вашето заявление изисква повече време е възможно да удължим срока за отговор до 30 дни, като в този случай своевременно ще Ви уведомим за това. Писменото заявление може да бъде отправено лично от Вас или от лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно на посочените по-долу адреси, по електронен път – подписано с квалифициран електронен подпис или по пощата. При отправяне на Вашето заявление по пощата е необходимо същото да бъде с нотариална заверка на подписа, която ще ни позволи да потвърдим самоличността Ви и да защитим Вашите лични данни от неправомерен достъп от страна на трети лица. Въз основа на писмено заявление и в рамките на 14 дневен срок от получаването му, ние ще коригираме, изтрием и/или блокираме всякаква Ваша лична информация, така че да е невъзможно по-нататъшното й обработване, в случай че тази информация се окаже фактически неправилна, непълна или ако се окаже, че обработването й не отговаря на изискванията на закона.

Вие имате правото да възразите срещу и да оттеглите по всяко време даденото от Вас съгласие за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, както и да бъдете уведомени преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за такива цели, като в такъв случай имате възможност и да възразите срещу такова разкриване или използване. Към настоящия момент Луна не планира подобно разкриване на лични данни.

Декларация за отговорност
Нашите предложения съдържат или могат да съдържат линкове (електронни препратки) към Интернет страници на трети лица, върху чието съдържание нашето дружество няма контрол. Вследствие на това ние не носим отговорност за съдържание, предоставено от подобни трети лица. Единствено администраторът или собственикът на съответната Интернет страница отговаря за съдържанието или оформлението й. Въпреки това, веднага щом Луна получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, Луна ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

Промени в правилата за защита на личните данни
Правилата на Луна за защита на личните данни могат да бъдат променяни едностранно от Луна с оглед тяхното усъвършенстване, предлагане на нови услуги, промени в начина на обслужване и комуникация с нашите клиенти, както и във връзка със законодателни промени. При извършване на промени в настоящите правила за защита на личните данни, Луна довежда до знанието Ви извършените промени чрез публикуването им в своя уебсайт и Ви предоставя разумен срок да се запознаете с тях, след изтичането на който същите ще започнат да се прилагат от Луна при обработване на личните Ви данни. Ако в този срок не заявите, че приемате промените, ще се счита, че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни и Луна ще преустанови обработването им за в бъдеще. Това може да е свързано и с прекратяване на Вашите регистрации за наши игри, услуги, електронни бюлетини и други подобни, за целите на които първоначално сте ни предоставили личните си данни.

Жалби / Медиация
Считано от 15.2.2016 Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебна медиация, целта на която е даде възможност на потребителите за извънсъдебно решаване на спорове относно поръчки, направени онлайн. Платформата за извънсъдебно решаване на спорове е достъпна на следния адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr/